Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden regelen de betrekkingen tussen ID-Insects en de Klant voor elk gebruik door de Klant van de website http://www.id-insects.com.

Behalve uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afwijking tussen de partijen, zijn de relaties tussen ID-Insects en haar klanten onderworpen aan deze Algemene voorwaarden die ingezien werden en aanvaard door de Klant. De Algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

De Klant verklaart de juridische bevoegdheid te hebben om een contract af te sluiten, d.w.z. wettelijk meerderjarig te zijn en niet onder voogdij of curatele te staan.

Bij elke bestelling die geplaatst werd, gelden de algemene verkoopwaarden als zijnde aanvaard door de koper.

Algemeen gezien kan ID-Insects niet aansprakelijk worden gesteld voor elke tekortkoming aan haar contractuele verplichtingen in geval van overmacht of toeval, met inbegrip van, zonder dat deze lijst evenwel uitputtend is, volledige of gedeeltelijke storing of staking, met name van de postdiensten, de transport- en/of telecommunicatiemiddelen, brand, overstroming, natuurramp, interne of externe elektriciteitsstoring, en meer algemeen elke gebeurtenis buiten de wil van Id-Insects die een goede uitvoering van de bestellingen en de werking van de website belet.

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen (ongeopend) te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (bvb. 3 werkdagen).

Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen zodra wij de teruggezonden product ontvangen. U betaalt verzendkosten om de product terug te sturen.

Rechtspraak en geschillen

Deze overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De taal ervan is het Nederlands / Frans / Engels.
In geval van betwisting zullen de partijen proberen tot overeenstemming te komen.
Als ze daar niet in slagen erkennen ze hierbij de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel [Vredegerecht van het 3e kanton van Brussel]. Ze komen overeen dat alleen het Belgische recht van toepassing zal zijn.
Bij particulieren zal de bevoegde rechtbank in geval van betwisting die zijn van de woonplaats van de verweerder of, indien deze daar de voorkeur aan geeft, die van de plaats van de effectieve levering van het product.

Douanerechten

Op de Site geplaatste bestellingen van artikelen die geleverd dienen te worden in landen buiten de Europese Unie kunnen onderworpen worden aan eventuele heffingen en douanerechten die betaald dienen te worden wanneer de zending aankomt op de plaats van bestemming. Deze eventuele douanerechten en heffingen op de levering van een artikel komen voor rekening van de klant en vallen onder diens aansprakelijkheid. ID-Insects is niet gehouden de van kracht zijnde heffingen en douanerechten te controleren en mede te delen. Voor nadere informatie hierover, verzoeken wij u contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten van uw land.

De Franse en Engelse vertaling van de huidige algemene voorwaarden is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.
In geval van geschil is enkel de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.